Code of Conduct

English Code of Conduct

Visie
Wibra is van oorsprong een familiebedrijf en werkt vanuit familiewaardes. Betrokkenheid vinden we van groot belang. Door plezier te hebben in ons werk, vertrouwen te hebben in elkaar en ons fatsoenlijk en sociaal te gedragen, werken we samen aan een goed en prettig leven.

Missie
We willen onze klanten blij maken met een breed, verrassend assortiment tegen aantrekkelijke prijzen. Tegelijkertijd willen we goed omgaan met mens en mileu.

Deze Code of Conduct vormt de basis van waaruit Wibra Supermarkt B.V werkt. De Code of Conduct omschrijft de minimale normen voor de productie van de door Wibra ontwikkelde producten en is van toepassing op alle leveranciers en andere zakelijke relaties van Wibra.

We hebben deze criteria opgesteld om risico’s in de keten te beperken en waar nodig in samenwerking met onze zakelijke partners aan te pakken. We vragen daarom nadrukkelijk aan onze partners om transparant te zijn over alle productielocaties die betrokken zijn bij het maken van onze producten.

We delen deze richtlijnen voor een verantwoorde productie met onze agenten en leveranciers. Als een leverancier niet aan deze richtlijnen blijkt te voldoen, gaan we in gesprek over de reden hiervan en de manier om dit op te lossen.

Naast onderstaande normen, die van toepassing zijn op voor onze leveranciers en zakelijke relaties, onderkent Wibra ook haar eigen verantwoordelijkheden voor goede arbeidsomstandigheden, een goed beheer van afvalstoffen, recycling, energiebesparing, een efficiënt transportsysteem en het ondersteunen van lokale projecten.

De eisen die in deze gedragscode worden gesteld, zijn zowel gebaseerd op internationale wet- en regelgeving, waaronder de OESO-richtlijnen, de ILO-verdragen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Code of Conduct van amfori-BSCI, als op nationale wet- en regelgeving.

Sociaal

Bij Wibra houden we van samenwerken. Inkopers stemmen met fabrikanten tijdig af wat er geproduceerd moet worden en in welk tijdsbestek. Daarbij houden we rekening met de looptijd van de productie, inkoop van materialen, de vervoerafstand en -methode. We overleggen altijd wat er mogelijk is en proberen oplossingen te zoeken als het niet past. Zo proberen we overmatige werktijden te voorkomen. Hieronder vindt u een overzicht van de sociale criteria die de basis vormen voor de zorgvuldigheid die we bij de samenwerking met onze leveranciers in acht willen nemen.

1. Kinderarbeid

Wibra zal kinderarbeid onder geen enkele voorwaarde accepteren. Een werknemer dient minimaal 15 jaar oud te zijn (of 14 jaar oud waar nationale wetgeving dat toelaat). Leveranciers en zakelijke relaties moeten maatregelen nemen om zich ervan te verzekeren dat zij geen te jonge werknemers in dienst nemen. Indien Wibra ontdekt dat er een kind werkt in een fabriek, dan zal dit, tenzij het management van de fabriek de tewerkstelling van het kind onmiddellijk beëindigt en passende maatregelen neemt om een positieve verandering aan te brengen in de situatie van het kind, aanleiding zijn voor beëindiging van de zakelijke relatie.

2. Jonge werknemers

Alle wettelijke beperkingen op de tewerkstelling van personen jonger dan 18 jaar moeten gevolgd worden. Personen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar zullen geen werkzaamheden uitvoeren die gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid en ontwikkeling. De arbeidstijden van deze werknemers mogen hun aanwezigheid op school niet schaden.

3. Gedwongen arbeid

Wij accepteren geen enkele vorm van gedwongen arbeid, gevangenisarbeid of illegale arbeid bij de productie van goederen voor Wibra. Ook accepteren wij geen arbeid waarin fysiek en/of mentaal gestraft wordt.

4. Discriminatie

De rekrutering, het loonbeleid, de toegang tot trainingsprogramma’s, het promotiebeleid, het ontslagbeleid en het pensioenbeleid zullen gebaseerd zijn op het principe van gelijke kansen. Er zal geen sprake zijn van discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, nationaliteit, sociale klasse, gebreken, zwangerschap, ziektes, handicaps of welke andere eigenschap of omstandigheid dan ook.

5. Arbeidstijden

De arbeidstijden zullen voldoen aan de betreffende nationale wetgeving en de industriële standaarden. Werknemers zullen op reguliere basis en niet meer dan 48 uur per week werken en minimaal één vrije dag hebben in een periode van zeven dagen. Overwerk kan niet verplicht worden gesteld en zal niet meer dan 12 uur per week bedragen. Daarnaast zal overwerk niet op reguliere basis plaatsvinden en zal het te allen tijde financieel worden gecompenseerd zoals is vastgelegd in (nationale) wetgeving.

6. Lonen

Lonen en vergoedingen voor een standaard werkweek zullen in ieder geval voldoen aan de minimale wettelijke standaarden. Wibra vindt het belangrijk dat dit inkomen voldoende is om de basisbehoeften van een gezin te bekostigen. Inhoudingen op lonen als disciplinaire maatregel zullen niet worden toegestaan, evenmin als inhoudingen op lonen die niet zijn voorzien in nationale wetgeving. Andere inhoudingen zullen nooit een dusdanig bedrag vormen, dat de werknemer minder dan het minimumloon ontvangt. Werknemers zullen bij uitbetaling schriftelijk en duidelijk worden geïnformeerd over de hoogte van het loon en de betreffende loonperiode.

7. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling

Leveranciers en zakelijke relaties zullen garanderen dat hun werknemers zich, zonder uitzondering, kunnen beroepen op de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling. Daarnaast moeten de werknemers lid kunnen worden van een vakbond. Indien de vrijheid van vereniging en/of het recht op collectieve onderhandeling worden beperkt in de wet, dan zal de leverancier andere vormen van collectieve onderhandelingen en het lidmaatschap aan werknemersorganisaties niet belemmeren. Vertegenwoordigers van werknemers zullen worden beschermd tegen elke vorm van discriminatie en zullen vrij zijn om hun vertegenwoordigende werkzaamheden uit te voeren op hun werkplek. Werknemers zullen niet gestraft worden voor het uiten van hun meningen en wensen.

8. Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden

Overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in de wet, en in Bangladesh in de veiligheidseisen van het Bangladesh Akkoord, zullen leveranciers en zakelijke relaties een veilige en hygiënische werkplek bieden aan hun werknemers in een veilig gebouw, onder meer voorzien van licht, ventilatie, hygiëne, brandpreventie, veiligheidsmaatregelen, toegang tot drinkwater en toegang tot schone toiletfaciliteiten. Zij zullen noodzakelijke maatregelen nemen ter preventie van ongelukken en letsel. Indien het risico op ongelukken en letsel inherent is aan de uit te voeren werkzaamheden, zal dit risico worden geminimaliseerd door de werknemers informatie en training op het gebied van gezondheid en veiligheid te bieden. Als de werknemers woongelegenheid wordt geboden, moet deze schoon en veilig zijn en voldoen aan de basisbehoeften van de werknemers.

Milieu

Wibra wil goed omgaan met het milieu. Om in 2050 volledig circulair te zijn, zoals Nederland zich tot doel gesteld heeft, is het nodig om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Van onze leveranciers en zakelijke relaties verwachten we dat ze de toepasselijke milieuwetgeving van het land van productie naleven.

9. Materialen

Om zo min mogelijk grondstoffen te verspillen, vragen we leveranciers de ingekochte grondstoffen te registreren en restpartijen te hergebruiken. We verwachten van onze leveranciers dat zij de inkopers altijd duurzame, voor het milieu minder belastende opties voor te gebruiken materialen voorleggen, zodat kan worden besloten of deze in de Wibra collectie passen.

10. Dierenwelzijn

Wibra maakt geen gebruik van bont. Dieren die worden gehouden voor de productie van dierlijke producten zoals wol en leer, moeten met respect behandeld worden. Zij moeten te allen tijde gevrijwaard zijn van 1) honger, dorst en onjuiste voeding, 2) fysiek en fysiologisch ongerief, 3) pijn, verwonding en ziektes, 4) angst en chronische stress, 5) beperking van hun natuurlijk gedrag.

11. Water, Energie en Chemicaliën

Om het chemicaliëngebruik te beperken en te controleren, moeten onze leveranciers zich houden aan de Wibra Restricted Substances List (RSL). Wibra voert op willekeurige momenten controletesten uit. We vragen leveranciers het verbruik van water en energie en de uitstoot van schadelijke stoffen te meten, een management systeem te voeren om de milieudruk te verlagen, en afvalwater te toetsen op schadelijke chemicaliën. We moedigen leveranciers aan samen te werken met Amfori BEPI, SAC/HIgg index.

12. Klachten mechanisme

Wibra gebruikt de huidige klachtensystemen van Amfori BSCI en het Nederlandse Convenant Duurzame Kledingen Textiel.

13. Naleving en training

Wibra verwacht van haar leveranciers en zakelijke relaties dat zij hetgeen is vastgelegd in deze Code of Conduct zullen respecteren, hun uiterste best zullen doen om onze standaarden na te leven. Waar naleving om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, zal de leverancier dit bij Wibra aankaarten. Wij moedigen onze directe leveranciers, fabrikanten en zakelijke relaties aan, om deze Code of Conduct ook aan de overige schakels in het productieproces, zoals de toeleveranciers van de (half)fabricaten, de labels, het hout, het katoen en andere componenten of grondstoffen, door te sturen en bespreekbaar te maken en afspraken daarover vast te leggen. Naleving zal Wibra monitoren via amfori BSCI-audits en de op basis daarvan door leveranciers opgestelde verbeterplannen. Op onderdelen kan leveranciers via amfori BSCI kostenloos training worden aangeboden.

14. Beëindiging relatie

Indien is vastgesteld dat een leverancier of zakelijke relatie handelt in strijd met de vereisten van deze Code of Conduct, dan zal Wibra deze de mogelijkheid geven om een correctie voor te stellen en uit te voeren. Indien de betrokkene geen verbeteringen doorvoert, niet wenst mee te werken of herhaaldelijk inbreuk maakt op deze Code of Conduct of (lokale) wetgeving, dan kan dat de handelsrelatie met Wibra serieus beschadigen. Wibra behoudt zich het recht voor om in die gevallen de zakelijke relatie onmiddellijk te beëindigen en alle lopende orders te annuleren.

MELD JE NU AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Als eerste op de hoogte van al onze folderaanbiedingen en andere speciale voordeelacties? Dat kan!